News
January 20, 2020

AWS cloud infrastructure for Fintech Splitit for payment management

Read the full interviewDownload Now

חברת Comm-IT הקימה תשתית ענן AWS לחברת הפינטק Splitit למטרת ניהול תשלומים
הפרויקט, שמשרת את לקוחותיה ברחבי העולם, נאמדבמאות אלפי שקלים


חברת Comm-IT, בית מערכות לשירותי פיתוח תוכנה מתקדמים מהמוביליםבישראל, משלימה בימים אלו פרויקט להקמת תשתית ענן AWSלחברת הפינטק Splitit. הפלטפורמה תספק שירות מלא ופונקציונלי ללקוחותהחברה סביב העולם בסביבת multi-tenants, המאפשרת הפרדה בין הלקוחות בהיבטי אבטחתמידע ומידור מידע. הפרויקט, שנמשך ארבעה חודשים ועולה לאוויר בימים אלו, נאמדבמאות אלפי שקלים.

חברת Splitit,המתמחה במתן פתרונות מתקדמים לניהול תשלומים לצרכנים, מאפשרת לחלק עסקאות למספר תשלומיםחודשיים עתידיים ללא ריבית בכרטיסי אשראי. החברה ביצעההנפקה בבורסה האוסטרלית, אשר הוגדרה כאחת ההנפקות המוצלחות של חברות ישראליותבשנים האחרונות.

הפרויקט,שעומד בתקינות PCI הרגולטוריות הנדרשות, כלל מודרניזציה וארכיטקטורהמשופרת לגרסה עננית קודמת, שתאפשר ל- Splitit לספקשירותי SaaS ללקוחותיה. במסגרת הפרויקט הוקמו מספרסביבות למטרת תמיכה בתהליך מוסדר של פיתוח והעלאה לפעילות מבצעית, תוך קבלת הפרדהפנימית ויכולת אוטומציה מקסימלית בתהליך הפריסה.

הפרויקטכלל הקמת סביבות Dev, QA, Stagingו- Productionובמהלכו נבנה ממשק ניהול אחוד לסביבות השונות, המאפשר ניהול ובקרה מלאה ופשוטה,כמו גם יכולות ניטור תפעולי וניטור אבטחת מידע מלא ומקיף. הסביבה נבנתה על בסיסארכיטקטורה מודרנית של מיקרו-שירותים תוך שימוש ב- EKS Orchestrator(Elastic Kubernetes Service) המובנהוהמנוהל של AWS.

רןלנדאו, סמנכ"ל טכנולוגיות ב- Splitit אמרכי: "Comm-IT מלווה אותנו מספר שנים כגוף היועץ והמבצע בתשתיותענן  AWSבהצלחה מרובה, עם צוותים מקצועיים מהמיומנים ביותר בתחומם. Splititממשיכה להתקדם טכנולוגית ולהטמיע בחוכמה את הפלטפורמות החדשניות בעולם על מנת לספקללקוחותיה את השירות האיכותי, העדכני והמאובטח ביותר, ללא פשרות".

ליאורביאליק, סמנכ"ל פעילות הענן ב- Comm-IT אמרכי: "שירותי SaaS בתחום הפיננסי מביאיםעימם דרישות מחמירות יותר ואתגרים מורכבים בהיבטי אבטחת מידע, ביצועים, גידולדינמי וניטור ה- tenants של הלקוחות. אנו גאים להמשיך וללוות את Splititומשוכנעים כי הפרויקט יספק פלטפורמה רובסטית שתשרת אותה בשנים הקרובות תוך הפקתערך עסקי מקסימלי ממשאבי הענן".